Ścinka drzew (ścinka)

Ścinka drzew (ścinka)

Regulamin IALC, punk VIII.1

W lesie, na wytypowanych wcześniej drzewach lub na przygotowanych palach. Zawodnik ma 5 minut na przeprowadzenie całej konkurencji. Jeżeli czas jest równy lub niższy niż 3 minuty, zawodnik otrzymuje 60 punktów. W przypadku czasu pomiędzy 3 a 4 minutami, za każdą sekundę czasu ponad 3 minuty odejmowany jest jeden punkt. Jeżeli mamy czas pomiędzy 4 a 5 minut to za czas ścinki zawodnik otrzymuje 0 pkt. Jeżeli ścinka zajmuje więcej niż 5 minut, za całą konkurencję nie zostają przyznane żadne punkty.

Konkurencja rozgrywana jest w warunkach w miarę identycznych dla wszystkich zawodników. Wybrane drzewa muszą być mniej więcej tej samej wysokości, praktycznie tej samej grubości i tego samego gatunku. Średnica pierśnicy może wynosić 28–38 cm, ale różnice pomiędzy drzewami nie mogą wynosić więcej niż 4 cm. Drzewa pochylające się więcej niż 2 stopnie, o wyjątkowo bujnej koronie lub noszące oznaki butwienia nie nadają się do konkurencji ścinki. W przypadku wszystkich drzew musi istnieć możliwość bezpiecznego obalenia w co najmniej jedną stronę. Określany jest kierunek ścinki w stronę miejsca, w którym możliwe jest bezpieczne obalenie, ale nie musi on być przestrzegany.

Zawodnicy mają 30 minut na ocenę przydzielonych im drzew, zaakceptowanie ich lub odrzucenie oraz na złożenie odwołania w przypadku, gdy drzewo jest niezgodne z regulaminem. Wówczas jury decyduje, czy odwołanie jest zasadne, czy też nie.

Wszelkiego rodzaju sprzęt znaczący (którym można znaczyć pień) lub inne materiały pomocnicze (taśmy miernicze, oznakowane rękawice itp.) są zabronione, tak samo jak niestandardowe znaczniki i sprzęt na pilarce lub prowadnicy. Na przykład, zabronione jest zaznaczanie flamastrem głębokości rzazu na prowadnicy lub znaczenie szerokości zawiasy, wysokości rzazu ścinającego lub górnego cięcia rzazu. Zabronione jest również znaczenie wysokości rzazu pilarką lub szerokości zawiasy ostrogą pilarki.

Do ścinki drzew można używać następujących narzędzi: pilarki, klinów, siekier, dźwigni-obracaka. Niedozwolone są żadne przyrządy miernicze z wyjątkiem pionu i wiatromierz kierunkowego.

Konkurencja przebiega według schematu: ogłoszenie prowizorycznego kierunku obalania (bezpieczne miejsce obalania), a następnie konkretnego kierunku obalania przez zawodnika, znaczenie i ustawianie słupków potwierdzających ostateczny kierunek obalania; usunięcie wszelkich leżących drzew z miejsca ścinki; wyznaczanie linii startowych; wyznaczenie strefy wycofywania się z lewej i prawej strony drzewa; umieszczenie pilarki i narzędzi za linią startową przed rozpoczęciem konkurencji.
Konkurencja rozpoczyna się, gdy sędzia da sygnał do jej rozpoczęcia, a kończy się, gdy drzewo uderzy o ziemię.

Wymiana piły łańcuchowej (łańcuch)

Wymiana piły łańcuchowej (łańcuch)

Regulamin IALC, punk VIII.2

W tej konkurencji zawodnik ma za zadanie zdemontować i zamontować urządzenie tnące na pilarce. Kolejne dwie konkurencje (przerzynka kombinowana i przerzynka na dokładność) muszą być przeprowadzone bez wprowadzania żadnych zmian w pilarce.

Jeżeli zadanie to zostanie wykonane źle i zawodnik nie będzie mógł wykonać zadań z następnych dwóch konkurencji (np. gdy piła łańcuchowa będzie nieprawidłowo zamocowana), może on sprawdzić pilarkę i wymienić piłę łańcuchową. Oznacza to doliczenie 50 punktów karnych. Jeżeli w dwóch kolejnych konkurencjach (przerzynka kombinowana i przerzynka na dokładność) piła łańcuchowa się zakleszczy, zsunie się z prowadnicy lub odpadnie śruba mocująca, zawodnikowi z mocą wsteczną zostanie przyznane zero punktów za konkurencję wymiany piły łańcuchowej oraz tyle samo za czas w konkurencji, w której doszło do usterki.

Przed rozpoczęciem konkurencji na stole może znajdować się tylko sprawdzona pilarka, zapasowa piła łańcuchowa, narzędzia zawodnika i stoper.

Zawodnik stoi obiema stopami przed linią startową i sam rozpoczyna mierzenie czasu, przekraczając linię startową. Zawodnik może wykonywać zadania tej konkurencji bez rękawic, koszuli ochronnej (bluzy/kurtki), kasku, osłony twarzy lub ochronników słuchu. Obowiązkowe są spodnie chroniące przed przecięciem, obuwie ochronne i apteczka pierwszej pomocy.  

Gdy wydana zostanie komenda „start”, zawodnik: podchodzi do stołu (rozpoczyna się mierzenie czasu); odkręca nakrętki; demontuje osłonę sprzęgła; zdejmuje piłę łańcuchową z prowadnicy i bębna sprzęgła; demontuje prowadnicę i obraca ją o 180° na osi wzdłużnej; zakłada nową (inną) piłę łańcuchową na prowadnicy; montuje osłonę sprzęgła; reguluje napięcie piły łańcuchowej (jeżeli jest to konieczne); zatrzymuje czas. Po zakończeniu konkurencji zawodnik czeka na instrukcje sędziego. Wtedy też sprawdzane są jego dłonie – jeśli pojawiły się na nich skaleczenia, naliczane są punkty karne. W tej konkurencji możliwe jest wykorzystanie jednego łańcucha, jeśli zawodnik nie dysponuje dwoma.

Przerzynka kombinowana (złożona)

Przerzynka kombinowana (złożona)

Regulamin IALC, punk VIII.3

Zawodnik musi odciąć krążek drewna nie cieńszy niż 3 cm i nie grubszy niż 8 cm z dwóch kłód. Musi to mieć miejsce poprzez odcięcie połowy krążka od dołu do czerwonej linii, a następnie odcięcie reszty od góry (dotyczy to obu kłód). W przypadku obu kłód cięcia muszą być wykonane pod kątem prostym do wzdłużnej osi kłody i powinny się połączyć na tym samym poziomie. Podczas cięcia w górę, nie wolno przekroczyć górnej krawędzi czerwonej linii, ale zawodnik musi skończyć cięcie w czerwonym obszarze. Cięcie w dół musi się rozpocząć w zielonym obszarze. Podczas cięcia w dół nie wolno przekroczyć dolnej krawędzi czerwonej linii.

Przed konkurencją ustawiane są równolegle dwa kozły. Do każdego z nich przymocowana zostaje na leżąco kłoda o średnicy 35 cm. Kłody leżą pod kątem 7 stopni do płaszczyzny poziomej, pochylone w przeciwnych kierunkach. Odległość kłody wynosi 70 cm nad ziemią przy końcu znajdującym się wyżej, a 40 cm nad ziemią przy końcu znajdującym się niżej (wysokości te mierzy się od poziomu gruntu do środka kłody). Z obu stron kłód, namalowane są czerwone linie o szerokości 10 cm, wzdłuż osi wzdłużnej. Cięcia z góry i z dołu muszą kończyć się w obrębie tych linii, ale nie mogą ich przekraczać. Na górze kłód namalowane są dwie zielone linie o szerokości 10 cm (w sumie 20 cm) – na lewo i na prawo od pionowej osi symetrii.

W odległości dwóch metrów od środka kłód, z lewej i prawej strony wyznaczana jest linia startowa. Zawodnicy mogą sami zdecydować, od której strony chcą zacząć.

Gdy sędzia wyda komendę „start”, zawodnik: bierze pilarkę i podchodzi do pierwszej kłody; wykonuje cięcie w górę kończąc w czerwonym obszarze i nie przekraczając czerwonej linii; wyjmuje pilarkę z rzazu i wykonuje cięcie w dół (rozpoczynając w zielonym obszarze) aż krążek spadnie na ziemię, nie może jednak przekroczyć czerwonej linii; zatrzymuje łańcuch pilarki (samoczynnie lub za pomocą hamulca); przechodzi do drugiej kłody i powtarza cięcia. Po zakończeniu konkurencji zawodnik natychmiast oddaje swoją pilarkę sędziemu, jako że przed kolejną konkurencją nie wolno regulować napięcia łańcucha. Zawodnik czeka na instrukcje sędziów.

Konkurencja kończy się w momencie, gdy drugi krążek uderzy o podłoże.

Przerzynka na dokładność (precyzyjna)

Przerzynka na dokładność (precyzyjna)

Regulamin IALC, punk VIII.4

Zawodnik musi odciąć krążki z dwóch kłód tak dokładnie, jak to tylko możliwe bez uszkodzenia deski znajdującej się pod kłodą. Krążek musi mieć grubość 3–8 cm i powinien być odcięty pod kątem prostym w stosunku do wzdłużnej osi kłody.

Dwie przycięte kłody (o średnicy bez kory 35 cm) umieszczone są poziomo i równolegle względem siebie na dwóch deskach (płytach) leżących płasko na ziemi (szerokość 1m, długość min. 2 m) i przymocowanych na miejscu (odległość między kłodami wynosi 3 m). Kłody muszą leżeć bezpośrednio na płytach. Linia startowa wyznaczana jest z lewej i z prawej strony, w odległości 2 m od środka kłód. Zawodnicy mogą sami zdecydować, od której strony chcą zacząć.

Na końcu kłody umieszczany jest drewniany krążek, na który zawodnik odkłada pilarkę, kończąc tym samym konkurencję. Z boków kłód powinna znajdować się warstwa mokrych trocin o grubości 30 mm (dokładnie tyle!), szerokości 200 mm i długości 1 m.

Płyty (deski) są umieszczone w ziemi. Można je również położyć na ziemi, a następnie zakopać. Na końcu kłody umieszczona zostaje blokada, nazywana stoperem (10 kg), aby zawodnicy nie mogli odłamać krążka poprzez obrócenie kłody przed całkowitym odcięciem krążka.

Jeżeli cięcie przy końcach kłody odejdzie o ponad 2 stopnie od kąta prostego względem osi wzdłużnej, zawodnik może domagać się poprawienia cięcia.

Konkurencja rozpoczyna się, gdy sędzia daje sygnał do rozpoczęcia, a kończy się, gdy zawodnik umieszcza pilarkę na krążku.

Okrzesywanie

Okrzesywanie

Regulamin IALC, punk VIII.5

Wszyscy zawodnicy muszą okrzesywać kłodę tego samego typu. Dla każdego zawodnika przed konkurencją okrzesywana przygotowywana jest cylindryczna przycięta kłoda. Przygotowywanych jest też kilka kłód zapasowych. Zawodnik powinien równo odciąć gałęzie w jak najkrótszym czasie. Zawodnicy startują w kolejności odwrotnej do kolejności miejsc zajmowanych po pierwszych czterech konkurencjach. Kłody muszą zostać ponumerowane jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji (ścinki drzew).

Do cylindrycznie przyciętej kłody wkładanych jest 30 sztucznych okrągłych gałęzi. Kłoda przygotowywana jest w ten sam sposób dla wszystkich zawodników, a gałęzie mają tę samą średnicę. Kłody mają długość 6 m i średnicę 14 cm. Cylindrycznie przycięte kłody muszą być z tego samego typu drewna. W obszarze okrzesywania umieszczonych jest 30 gałęzi, każda o średnicy 30 mm. Wszystkie gałęzie są z tego samego typu drewna i mają tę samą średnicę w zależności od rozmieszczenia. Umieszczane są w kłodzie według tego samego schematu. (Kraje biorące udział w mistrzostwach świata informowane są o rozkładzie gałęzi i typie drewna 6 miesięcy przed zawodami).

Zawodnik ma za zadanie okrzesać kłodę tak szybko, jak to możliwe, bez jej uszkodzenia lub pozostawienia tylców. Podczas wykonywania zadania zawodnik musi przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy.

Jeżeli piła łańcuchowa zsunie się z prowadnicy, zawodnik może skończyć konkurencję, krzycząc „Stop”. Ma również możliwość ponownego założenia piły łańcuchowej i dokończenia konkurencji.

Konkurencja kończy się w momencie, gdy zawodnik końcówką prowadnicy przekroczy linię „mety”.

Sztafeta

Sztafeta

Sztafeta oceniana jest jako konkurencja drużynowa i nie jest wliczana do rankingu punktowego poszczególnych zawodników.

Dyscyplina ta polega na tym, że zawodnicy muszą w jak najkrótszym czasie odciąć po krążku ze specjalnie przygotowanego pnia – tak leżącego na koźle, jak i stojącego w specjalnym uchwycie. Ma ona charakter sztafety, co oznacza, że każdy ze startujących zawodników musi ukończyć przynajmniej jedną, z czterech, rundę zmagań. Jeśli drużyna nie jest kompletna (4 zawodników), uczestnicy muszą tak czy inaczej ukończyć cztery rundy. Jeden zawodnik może ukończyć maksymalnie dwie rundy.

Wyniki pojedynczego zawodnika są dodawane do sumy dla danego kraju (punkty i punkty karne).

Dyscyplina zaczyna się, gdy sędzia daje sygnał do rozpoczęcia i kończy, gdy czwarty zawodnik przekracza linię mety.Punkty przyznawane są za: czas, liczbę prawidłowo uciętych krążków, liczbę krążków pozostających na słupku, punkty karne za niewłaściwą pracę, punkty karne za naruszenie zasad bezpieczeństwa. Zespoły stoją za linią startu, a tylko jeden zawodnik przygotowujący się do startu znajduje się na specjalnym polu (wymalowana strefa w kształcie prostokąta). Piła łańcuchowa startującego zawodnika może być uruchomiona tylko w tej strefie i musi mieć włączony hamulec; końcówka prowadnicy powinna być na umieszczonym przed linią startu krążku. Łańcuch nie powinien się poruszać. Na sygnał startu zawodnik podbiega do pierwszej kłody leżącej, dotyka krążek leżący przed nią końcówką prowadnicy i odcina krążek w pierwszym malowanym oznaczeniu. Powtarza to dla obu kłód. Po tym, jak zawodnik opuści linię startu, następny może wejść i ustawić się w specjalnym do tego przeznaczonym polu, uruchomić piłę łańcuchową i stanąć na linii startu dotykając końcówką prowadnicy krążka.Następnie zawodnik podbiega do kłody stojącej na końcu trasy, dotyka końcówką prowadnicy krążka leżącego na ziemi i ścina krążek w polu oznaczonym czerwoną farbą w taki sposób, by ten nie upadł. Zawodnik nie może pomagać sobie ręką. Jeśli krążek pozostanie na kłodzie, drużyna otrzyma 20 dodatkowych punktów. Jeśli, nie – nie są  przyznawane są dodatkowe punkty (ani dodatnie, ani ujemne). W drodze powrotnej zawodnik ponownie wykonuje cięcia na kłodach leżących oraz na stojącej tuż przed linią mety. Po ukończeniu rundy przez pierwszego zawodnika, rusza kolejny i czynność powtarza.Pamiętać należy o tym, że w przypadku kłód leżących zawodnik musi obcinać krążek od bliższej/pierwszej/wewnętrznej strony kłody.